Általános szerződési feltételek

1.       Érvényesség

Ezen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek valamennyi a Beszállító által Vevőnek adott árajánlatra és Beszállító, valamint Vevő közötti valamennyi szerződésre érvényesek, amennyiben másképpen nem rögzítik írásban.

Vevőről feltételezzük, hogy - ellenkező tartalmú, nyilvánvaló nyilatkozat hiányában - kifejezetten és egyértelműen elfogadta ezeket a feltételeket. Ezen feltételek mindig előnyt élveznek a Vevő, vagy bármely harmadik fél feltételeivel szemben. Az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeken kívüli feltételeket és azoktól való eltéréseket - még akkor is, ha Beszállító képviselői bocsátották ki azokat-, ha Beszállítóra vonatkoznak, írásban kell Beszállítónak megerősítenie.

2.       Megrendelések és rendelés-visszaigazolás

Vevő által küldött megrendelés, vagy egy meglévő megrendelés változtatása kötelező erejű Vevőre nézve, de Beszállítóra nézve csak az írásbeli megrendelést, vagy a Beszállítói változtatást követően lesz kötelező érvényű. A megrendelések nem kötelezik Beszállítót, amíg az írásban visszaigazolásra nem került, vagy a szállítás ténylegesen meg nem történt. Vevő köteles a Beszállító általi rendelés-visszaigazolásban meglévő pontatlanságokat a rendelés-visszaigazolás dátumától számított 7 (hét) munkanapon belül írásban visszajelezni. Minden egyes szállítási szerződés önálló, egyedi jogviszonynak minősül és egyedileg intézendő, kezelendő.

3.       Szállítás és szállítás határideje, teljesítés időpontja

A szállítási idő az az időpont lesz, mely a rendelés-visszaigazolásban szerepel, ez azonban jelzésszerű és nem kötelező érvényű a Beszállítóra nézve. Beszállító az észszerűség határain belül 10 %-kal eltérhet a Vevő által megrendelt termék súlyától vagy terjedelmétől. Vevő a ténylegesen leszállított termékről számlát kap. Beszállító jogosult - az észszerűség határain belül - rész-szállítást teljesíteni Vevő részére.

Beszállító és Vevő közötti szállítás feltételeit az INCOTERMS legutolsó verziója alapján értelmezzük, kivéve, ha ezek a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételeknek ellentmondanak, mely esetben ezek az Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek előnyben vannak az INCOTERMS legutolsó verziójában rögzített feltételekkel szemben. A Beszállító által Vevőnek megadott szállítási időt a várható szállítási határidőnek tekintjük. Ha a rendelés-visszaigazolás nem tartalmaz szállítási határidőt, akkor a szállításra akkor kerül sor, amint Beszállító az áru birtokába jutott. Felek tudomásul veszik, hogy bizonyos körülmények megakadályozhatják, vagy késleltethetik a rendelés-visszaigazolásban szereplő szállítás idejét. Beszállító Vevőt erről ésszerű időn belül értesíti, és ha Vevő úgy gondolja, hogy ez az új szállítási idő számára nem megfelelő, akkor lehetősége van megrendelése törlésére. Ez a kizárólagos megoldás Beszállítóra nézve nem jár jogkövetkezménnyel, és kizárja Vevő kompenzációra való jogosultságát. A teljesítés időpontja az az időpont, amikor Vevő az áru átvételét igazoló szállítólevelet cégszerűen aláírja.

4.       Árak

Az ajánlatban és megrendelés visszaigazolásban szereplő árak tartalmazzák a törvény által felszámítandó általános forgalmi adót, illetve a más jogszabályban meghatározott adót vagy adó jellegű tételt.

Az ajánlatban szereplő árak nem kötelezik Beszállítót. A Beszállító fenntartja magának a jogot, hogy ármegállapodását a beszerzési ár, a devizaárfolyamok, az adók, adó jellegű tételek, vagy egyéb járulékos költségek változása esetén módosítsa. Amennyiben Beszállító az árait módosítja, ebben az esetben az új árak életbelépését 7 (hét) nappal megelőzően köteles a Vevőt értesíteni. Abban az esetben, ha Vevő az ármódosítást nem fogadja el, a Vevőnek joga van elállni a szerződéstől, vagy Beszállítóval egyedi megállapodást kötni. A számlázás az ajánlatban és/vagy a megrendelésben írásban visszaigazolt ár alapján történik. Abban a különleges esetben, ha az árváltozás a szállítás megkezdését követően, vagy az alatt következik be, Beszállító jogosult a szállítás tényleges napján érvényes árat alkalmazni.

5.       Számlázási és fizetési feltételek

Az áru ellenértékének kiegyenlítése - a törvényes határidon belül kiállított számla ellenében - a számlán feltüntetett fizetési határidon belül, a számlán szereplő fizetési előírások, és feltételek szerint történik. Vevő nem függesztheti fel a fizetési kötelezettségét a reklamáció, vagy a szállított áruk/nyújtott szolgáltatások vonatkozásában indított jogi eljárás esetén sem. Fizetési késedelem esetén a Vevő az esedékességtől számítva a Ptk. 6:155. § pontjában meghatározott késedelmi kamatot köteles fizetni.

6.       Vis major

Vis major esetén, ideértve, de nem korlátozva pl.: a háborút, háborús helyzetet, civil és polgári zavargásokat, hadiállapotot, sztrájkokat, terrorista támadásokat, zárlatot, természeti katasztrófát, a szállítási hálózat részbeni vagy teljes stagnálását, Beszállító munkatársainak betegségét vagy balesetét, vagy Beszállító szállítói cégei működésének bármilyen üzemzavarát vagy nem-teljesítését. Beszállító mindenkor fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy mindaddig, amíg fennáll a vis major helyzet, vagy felfüggeszti kötelezettségei teljesítését. Amennyiben bármelyik vis major helyzet több mint hat hónapig fennáll, Beszállító érvényteleníti a megrendelést anélkül, hogy bármilyen kártérítési és/vagy kompenzációs kötelezettsége állna fenn.

7.       Kötelezettségek felfüggesztése

A fizetési feltételek be nem tartása, vagy a Vevő fizetőképességének bármilyen ok miatt keletkezett bizonytalansága, ellehetetlenülése esetén - így különösen fizetési késedelem, felszámolás, csődeljárás, vagyonzárolás, vagyonra végrehajtás - Beszállító jogosult a további szállításokat leállítani, vagy azt a továbbiakban csak előre fizetés ellenében, az addigi követelésének teljes megtérülése mellett teljesíteni. Vevő haladéktalanul köteles értesíteni Beszállítót, ha fizetőképességének romlása várható, vagy működésében, gazdálkodásában olyan változások következnek be, amelyek hatással lehetnek a Beszállítóval fennálló kereskedelmi kapcsolatára. A Beszállító a Vevő nem fizetése esetén jogosult a már leszállított árukat a tulajdonjog fenntartásának érvényesítése alapján visszakövetelni, még akkor is, ha a szerződés nem került lezárásra. A visszakövetelés joga megfelelően és értelemszerűen vonatkozik azokra a Beszállító által szállított árukra, melyeket a Vevő feldolgoz. Beszállító kizárólagos jogot szerez az újonnan előállított árukra és amennyiben a feldolgozás egyéb anyagokat is tartalmaz, ekkor Beszállító az általa szállított áruk számlaértéke arányában szerez tulajdonjogot más anyagok számlaértékéhez viszonyítottan.

8.       Elállási jog

a)      Beszállító elállási joga

Amennyiben Vevő a megrendelt és visszaigazolt terméket a Beszállítónak (illetve logisztikai és pénzügyi partnereinek) egyébként nem felróható okból nem hajlandó átvenni, vagy a szolgáltatás ellenértékét a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül a Vevő nem teljesíti, a Beszállító a szerződéstől indokolás nélkül elállhat.

b)      Vevő elállási joga

A Kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatók. Viszonteladóként eljáró, fogyasztónak nem minősülő Vevőt nem illeti meg a végfelhasználók részére a termék megfelelőségének kipróbálását, a vásárlás átgondolását célzó ún. „indoklás nélküli” elállási jog.

A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a visszaadott áru csomagolása sérült, a termékből hiányzik, vagy az teljesen vagy részben elhasználódott, úgy a Beszállító kár vagy hiány értékét jogosult egyoldalúan beszámítani az elállási jogát gyakorló Vevő pénz-visszafizetési igényébe.

Ha a Vevő az áruval együtt ajándékot is kapott, arra a Ptk. ajándékozási szerződésre vonatkozó rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy az elállással a megrendeléshez kapcsolódó ajándékozási szerződés is érvényét veszíti, és a vásárló köteles a termékkel együtt az ajándékot is visszaszolgáltatni.

c)       Fogyasztónak minősülő Vevő elállási joga

Fogyasztónak az a Vevő minősül, aki természetes személyként szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. A Kormányrendelet alapján a Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. A Weboldalon megrendelt terméket érintő elállási jog gyakorlására a lentebb részletezett szabályok irányadók. Ezt meghaladóan az elállással kapcsolatos kérdések esetén a fogyasztó a Beszállító ügyfélszolgálatához fordulhat.

d)      Elállási tájékoztató

Ha a Vevő fogyasztó, 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, a Vevő jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő

a)       szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

b)      termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ez azt jelenti, hogy a Vevő az elállási jogát már a szerződés megkötésének napja (vásárlás), és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

c)       több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.

d)      több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor azon a napon jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

e)      termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az első terméket átveszi.

Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus levél útján) az I.1. pontban feltüntetett címek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

A Vevő határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

e)      Az elállás/felmondás joghatásai

Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, a Beszállító haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő a Beszállító által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve a Vevőnek felróhatóan sikertelen kézbesítés díját, amely szintén többletköltséget jelent.) A visszatérítés során a Beszállító az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Beszállító mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A Vevő köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt a Vevő elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli. A visszaküldés költsége tehát minden esetben a Vevőt terheli, ha a termék leírásában, vagy az elállási jogra vonatkozó rendelkezések között nem szerepel ezzel ellentétes információ.

A Vevő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Amennyiben a Beszállító kínálatában szolgáltatásra is köthető szerződés, úgy annak igénybevétele esetén szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés jön létre. Ha a Vevő kérésére a felmondási határidőn belül kezdődik meg a szolgáltatás teljesítése, annak felmondása esetén a Vevő köteles megtéríteni a Beszállító számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Beszállító is a Vevő által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Beszállító által nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

A Vevőt (fogyasztót) megillető elállás vagy felmondás hatása a járulékos szerződésekre

Ha a Vevővel üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez vagy a távollevők között kötött szerződéshez járulékos szerződés is kapcsolódik, a Vevő elállási jogának gyakorlása a járulékos szerződést is felbontja vagy megszünteti. A Beszállító köteles a járulékos szerződésben részt vevő harmadik személy szerződő felet a Vevő elállásáról vagy felmondásáról haladéktalanul értesíteni.

f)        Elállási jog alóli kivétel

Az indoklás nélküli elállás lehetősége egy speciális elállási jog, amely kompenzálja a Vevőt a szerződéskötés sajátosságaiból adódó kockázatokért, és lehetővé teszi, hogy a vásárlást (szerződéskötést) még egyszer, nyugodt körülmények között átgondolja. Az elállási határidő alatt a Vevőnek lehetősége van a terméket kipróbálni, felpróbálni, megvizsgálni, hogy alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra.

Az Vevő indoklás nélküli elállási joga azonban méltánytalan hátrányt is jelenthet a Beszállító terhére egyes termékcsoportoknál, mely esetben a Vevő nem gyakorolhat indoklás nélküli elállási jogot. A jogszabály egyebek között ilyen esetként rögzíti az alábbiakat:

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Nem illeti tehát elállási jog a fogyasztónak minősülő Vevőt a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Azon körülményekre tekintettel, mely szerint

  • a Beszállító termékei zárt csomagolásban kerülnek kiszállításra és átadásra a Vevő (fogyasztó) részére,
  • a Beszállító termékei felbontásukat követően kifejezetten romlékonyak, és azt követően egészségvédelmi és higiéniai minőségük a továbbiakban nem biztosítható,

így a Weboldalról rendelt és az átadást követően felbontott termékek tekintetében Vevő a szerződéstől nem állhat el.

A szerződés létrejöttével a Vevő tudomásul veszi, hogy a Kormányrendelet 29. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az átadást követően felbontott termékek tekintetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belüli, indokolás nélküli felmondási és elállási jogát nem gyakorolhatja.

Ha a Vevő a „Rendelés elküldése” gombra vagy a Vevő ajánlati kötöttségét eredményező más elemre kattint a Weboldalon, azzal kifejezésre juttatja, hogy megértette: a gomb vagy weblapelem aktiválása olyan fizetési kötelezettséggel járó jogi nyilatkozat megtételét (szerződés megkötését) jelenti, amelynek esetében az indoklás nélküli elállás joga felbontott termék esetén nem lesz gyakorolható. A Beszállító a Weboldalt folyamatosan fejleszti, többek között az elállási jog korlátozására utaló megjegyzést helyezhet el a termékek leírásában a félreértések elkerülésére. Az elállási jog korlátozására való külön figyelemfelhívás hiánya azonban a Kormányrendelet 29. §-ának alkalmazása alól nem ad mentességet.

g)      Elállási nyilatkozat minta

A szerződéstől való elállási szándék esetén kell kitölteni és visszajuttatni a következő címre:

Radinum Kereskedelmi Kft.
2093 Budajenő, Régész u. 24.

Magyarország

Email: office@radinum.hu

— Alulírott/ak (*) kijelenti/k, hogy alulírott/ak (*) eláll/nak (*) az alábbi áruk

adásvételétől (*)/az alábbi szolgáltatás igénybevételétől (*)

— Megrendelés időpontja (*) / átvétel időpontja (*)

— Fogyasztó(k) neve

— Fogyasztó(k) címe

— A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén)

— Kelt

_______________

(*) A nem kívánt rész törlendő.

9.       Reklamációk

a)       Vevő az áru átvételekor, illetve azt követően haladéktalanul köteles ellenőrizni az áru mennyiségét és minőségét.

b)      Vevőnek a szállítás napjától számított 8 (nyolc) munkanapon belül írásban kell bejelenteni Beszállítónál a megfelelőség hiányát és/vagy bármely látható hibát. A szállítás napján rejtve maradt hibák esetén Vevőnek Beszállítót a hiba felderítését követő 8 (nyolc) napon belül kell értesítenie. Hibás teljesítés esetén Vevő egyúttal lehetőséget biztosít a Beszállítónak arra, hogy képviselője, vagy a felek által erre a feladatra közösen felkért szakértő a kifogásolt árut megvizsgálhassa. Fuvarozó Vevő általi igénybevétele esetén - a fuvarozás esetén elszenvedett károk miatt - a Vevő a fuvarozóval szemben érvényesíti igényét.

c)       A termékek és a teljesítés Vevő által elfogadottnak tekintendők, ha Vevő a 8.1. és 8.2. pontokban leírt módon nem értesíti Beszállítót.

d)      Vevő tudomásul veszi, hogy bármely számla alapján szállított anyagra vonatkozó reklamáció bármely egyéb, korábbi vagy későbbi számlából fennálló fizetési kötelezettséget nem érintheti, azaz semmilyen reklamáció nem adhat alapot egyéb számlák teljesítésének visszatartására. Vevő lemond ilyen címen támasztott mindennemű beszámítási kifogásról peres és peren kívül ügyben egyaránt.

e)      Felek a teljesítéstől számított egy éven túli panaszt minden esetben elkésettnek tekintenek.

10.   Garancia

a)       Beszállító garantálja, hogy az általa szállított áruk megfelelnek az általános termékspecifikációknak. A nem első osztályú eladott árukra a Beszállító garanciát nem vállal, kivéve azokat az eseteket, amikor Beszállító a Vevőnek előzetesen mintát biztosít, és a szállított áru a mintának nem felel meg.

b)      Beszállító nem vállal garanciát az áru helytelen tárolásából, nem megfelelő felhasználásából, feldolgozásából eredő minőség romlásra. Vevőről feltételezzük, hogy: - ismeri az áruhoz kapcsolódó műszaki, biztonsági előírásokat, valamint egyéb szükséges információkat, illetve igényének megfelelően a Beszállítótól ezeket megszerezte, - ellenőrizte és megértette az összes előírást és utasítást, amelyek az áru csomagolásán találhatók, ellenőrizze azt, hogy azok megegyeznek a Beszállító által a szerződésben megadott előírásokkal és utasításokkal, - biztos abban, hogy az áru alkalmas a megfelelő feldolgozási módra és használatra.

c)       Hacsak felek másképpen nem állapodnak meg, Beszállító nem garantálja, hogy az áruk alkalmasak egy adott célra vagy használatra, még akkor sem, ha ez a cél vagy használat ismert Beszállító számára.

Az áruk egy bizonyos célra vagy használatra való alkalmassága nem következtethető azon névből vagy leírásból, mely alapján, vagy mely szerint Beszállító értékesíti az árukat, vagy melyeket Beszállító szállítói, alkalmazottai vagy ügynökei tanácsoltak vagy ajánlottak.

d)      Vevőről azt gondoljuk, hogy betartja a szerzői jogvédelem szabályait.

e)      Beszállító felelőssége a hibás, vagy sérült árukért bármely esetben a hibás vagy sérült áruk vételárának megtérítésére korlátozódik, vagy Beszállító döntése alapján kicserélheti a hibás vagy sérült árut.

Semmilyen körülmények között sem visel felelősséget Beszállító az áruhoz közvetlenül nem kapcsolható a Vevőnél keletkezett veszteségekért, így különösen, a tárolásból, a feldolgozásból, az alkalmazott technológiából, a forgalmazásból esetlegesen származó profitveszteségért, helyettesítő anyagok beszerzésének költségeiért, továbbá a Vevőnek harmadik fél által bejelentett reklamációiért vagy hasonló egyéb veszteségekért.

11.   Alkalmazandó jog és illetékes bíróságok

a)       A szerződésből eredő minden jogvita eldöntésére, amennyiben azok tárgyalása után nem rendezhetők, szerződő felek alávetik magukat a Beszállító mindenkori székhelye szerinti területi Bíróság, illetve ügyértéktől függően a területi Főbíróság kizárólagos illetékességének.

b)      Ezen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek magyarul készültek. Bármely idegen nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK. és a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezési az irányadóak.

12.   Érvénytelenség

A jelen Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek bármely feltételének érvénytelensége vagy érvényesíthetőségének hiánya semmilyen módon nem befolyásolja a jelen általános feltételek egyéb fejezeteinek érvényességét vagy érvényesíthetőségét.

13.   Kommunikáció

Felek az általános telefonos és internetes csatornákon kommunikálnak egymással, azonban kijelentik, hogy a másik részére akár a Beszállító, akár a jogi képviselője által küldött, tértivevényes levelet kézbesítettnek tekintik akkor is, amennyiben a levél „nem kereste”, „címzett ismeretlen”, vagy „címzett elköltözött” jelzéssel ért vissza. Különösen érvényes ez a nemfizetés miatt küldött esetleges felszólítólevelekre. Így a felek a fenti módon közölt felszólítást kézbesítettnek tekintik és alkalmasnak a felszámolási eljárásban megjelölt, fizetési határidőt lezáró fizetési felszólítás alapjául. Felek szintén kézbesítettnek tekintik a fax útján tett üzenetet is, amennyiben az „OK” kézbesítési jelzést küld vissza.

14.   Adatvédelmi feljegyzés – GDPR

A Radinum Kereskedelmi Kft. a GDPR rendelettel összhangban működik A Radinum Kereskedelmi Kft-nél a személyes adatok feldolgozása lehetséges, azonban kizárólag olyan célra, amely összhangban áll azzal, amelynek érdekében a személyes adat rögzítésre került.

Lehetséges, jelenlegi és korábbi vevők adatainak feldolgozása

Célok: Vevői adminisztráció, könyvelési rendszer követelményeinek teljesítése, minőségbiztosítási feladatok teljesítése szerződéses viszonyok alapján és / vagy termékeink, vagy szolgáltatásaink használata alapján.

Tájékoztatás adása: Ügyfeleinket az adatvédelmi feljegyzés alkalmazása útján tájékoztatjuk.

Ön, mint a mi lehetséges, jelenlegi, vagy korábbi ügyfelünk, az alábbi jogokat gyakorolhatja az Ön személyes adataival kapcsolatban:

- Beleegyezés visszavonásának joga bármely időben

- Személyes adathoz való hozzáférés joga

- Hiányos, helytelen vagy túlzó adat kijavításának, helyesbítésének joga

- Helytelen adat törlésének joga

- Adathordozhatóság joga

- Tiltakozás joga

Bármely, fentebb említett jogát az office@radinum.hu útján tudja gyakorolni.